Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Beleggers, Informatie en Media
Waardering van beleggingsrelevante informatie in relatie tot mediakanalen en beleggers karakteristieken

Samenvatting
In dit verslag wordt onderzoek verricht naar de waardering van beleggingsrelevante informatie en mediavoorkeur door beleggers. Het centrale probleem in dit onderzoek is dat er op dit moment geen duidelijke relatie beschreven is tussen voorkeur voor beleggingsrelevante informatie en gebruik van mediakanalen voor de ontsluiting van beleggingsrelevante informatie. Hierdoor kan er onzekerheid bestaan over de effectiviteit van de toepasbare mediakanalen die voor ontsluiting gebruikt kunnen worden. Vooral onderzoek naar nieuwe mediakanalen, zoals internet en e-mail, die vanaf midden jaren ’90 voor een doorbraak zorgde in de ontsluiting van informatie, is op dit gebied beperkt. De vraagstelling die voor het behandelen van het centrale probleem is gekozen, luidt: ‘Hoe waarderen beleggers die gebruik maken van interactieve beleggingsgemeenschappen beleggingsrelevante informatie, het mediakanaal dat voor deze informatie in het communicatieproces wordt gebruikt en de relatie tussen het mediakanaal en informatievorm? En zijn de karakteristieken van de belegger van invloed op hun waardering?’

Het onderzoek is opgebouwd uit een theoretisch kader, waarbinnen diverse relevante zienswijzen met betrekking tot informatie en mediatheorie omtrent dit onderwerp besproken worden. Na het theoretisch gedeelte vind in het tweede hoofdstuk de selectie plaats van informatievormen en mediakanalen waarvan de waardering wordt getoetst via een enquête die uitgezet is onder de bezoekers van diverse fora op een beleggingsgemeenschap1. Daarnaast worden de karakteristieken van de belegger geselecteerd op basis waarvan onderscheid in de waardering onderzocht wordt.

Op basis van de resultaten is naar voren gekomen dat er een voorkeur is voor het gebruik van fundamentele informatie in het beslissingsproces van een belegger die gebruik maakt van interactieve beleggingsgemeenschappen. deze waardering is bovengemiddeld en wordt hoger gewaardeerd als de overige drie informatievormen (koerstechnische informatie, macro-economische informatie en overige indices). Met betrekking tot de waardering van mediakanalen is er een voorkeur voor het gebruik van interactieve beleggingsgemeenschappen op internet en internet exclusief deze gemeenschappen bij de ontsluiting van beleggingsrelevante informatie. Uit de resultaten waarbij onderzocht werd of er voor de afzonderlijke informatievormen een kanaalvoorkeur bestaat, kwam naar voren dat er een voorkeur onder beleggers bestaat voor het gebruik interactieve beleggingsgemeenschappen en internet uitgezonderd deze gemeenschappen bij het benaderen van zowel fundamentele informatie, koerstechnische informatie, macro-economische informatie en overige indices. Daarnaast blijkt dat gedrukte media en televisie als kanaal een aanmerkelijk hogere waardering laten zien voor de ontsluiting van macro-economische informatie en overige indices, in vergelijking met fundamentele en koerstechnische informatie.

Door het uitvoeren van een correlatieanalyse is bepaald of er een verband aanwezig is tussen de karakteristieken van de belegger en de waardering voor informatievorm en mediakanaal. Uit de analyse komt naar voren dat er een zwak positief verband bestaat tussen de beleggingshorizon van beleggers en de voorkeur voor het gebruik van e-mail als mediakanaal. Daarnaast is er een zwak negatief verband gevonden tussen de beleggingshorizon van beleggers en de voorkeur voor koerstechnische informatie, het opleidingsniveau van beleggers en de voorkeur voor televisie als mediakanaal en de leeftijd van beleggers en de voorkeur voor telefonie als mediakanaal.

Op basis van de resultaten lijkt het erop dat: hoe specifieker de informatie op een bepaald aandeel/onderwerp gericht is, hoe meer de voorkeur bestaat voor een medium dat discussie en verdieping mogelijk maakt. Dit is echter niet aangetoond.

De onderzoeksresultaten laten een duidelijke voorkeur onder de respondenten zien voor het gebruik van interactieve beleggingsgemeenschappen en internet in het algemeen bij de ontsluiting van beleggingsrelevante informatie. Dit is voor de groep ondervraagden te verklaren doordat ze ook via een dergelijke gemeenschap uitgenodigd zijn om te participeren in het onderzoek. Omdat de oorspronkelijke doelstelling waarbij getracht werd om een zeer diverse onderzoeksgroep te verkrijgen niet gelukt is, kan men een soortgelijk onderzoek uitvoeren onder een groep respondenten die niet via één medium geworven zijn. Hierdoor ontstaat er een duidelijker beeld, wat mogelijk een betere representativiteit oplevert voor de gehele populatie van beleggers.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek