Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Participatiebereidheid van veteranen: leidt doelgroepgericht communicatie tot een hogere participatiebereidheid?

Auteur: R.C. de Jong, bedrijfskundig hogeschoolhoofddocent.
Doctoraalscriptie van de Vrije Universiteit Amsterdam t.b.v het Veteraneninstituut in Doorn.

Onderzocht is of doelgroepgerichte, dus aangepaste, communicatie leidt tot een hogere participatiebereidheid van Veteranen. Met namen jonge veteranen, d.i. de groep welke sinds 1979 heeft deelgenomen aan door de Nederlandse krijgsmacht uitgevoerde vredesmissies en/ of oorlogshandelingen. Er was sprake van een experimenteel onderzoek. De onderzoekspopulatie is random verdeeld in vier gelijke groepen en deze zijn elk blootgesteld aan een specifieke communicatievorm. Er is gedifferentieerd naar medium (communicatie via drukwerk of via internet) en naar vorm (cognitieve communicatie, d.i. zakelijke informatie en affectieve communicatie, d.i. informatie welke meer aan emotie appelleert). Het onderzoek is uitgevoerd onder een eigen onderzoekspopulatie van 1974 veteranen. De helft daarvan is schriftelijk benaderd (daarvan weer de helft resp. cognitief en affectief) de andere helft van de populatie is benaderd via internet (ook hier de helft resp. cognitief en affectief). Bij de internetgroep is het onderzoek ondersteund met een online-enquête van Student&Onderzoek.
Het onderzoek bevestigt de aanname dat doelgroepgerichte communicatie invloed heeft op participatiebereidheid, maar de complexiteit van het conceptuele model rechtvaardigt het lezen van de gehele scriptie. De doelgroep heeft een voorkeur voor affectieve informatie in geschreven vorm, gevolgd door cognitieve informatie in geschreven vorm. Internetinformatie werd niet op prijs gesteld. Het onderzoek is goedgekeurd door de Vrije Universiteit en gewaardeerd met een 8,5. Uitreiking van de doctoraalbul zal in week 8 (2006) plaatsvinden. Voor het Veteraneninstituut is het input voor nader onderzoek enerzijds, en input voor communicatiebeleid anderzijds.
R.C. de Jong

Bestand Downloaden



Studiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek