Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Overheid en Internet: Zoekt en gij zult vinden?
Een verklarend onderzoek naar de oorzaken voor verschillen in openbaarheid van overheidsinformatie op de websites van vergelijkbare overheidsinstanties

Auteur: Scholto Bos.
Deze scriptie is afkomstig van OverheidenInternet.nl

Samenvatting
De verhouding tussen burger en overheid is de laatste jaren sterk veranderd. De oorzaken voor de veranderende verhouding tussen burger en overheid hebben te maken met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Zo zijn in de afgelopen decennia de welvaart, de sociale zekerheid, het opleidingspeil en de mobiliteit sterk toegenomen. Dit dwingt de overheid zich anders op te stellen tegenover de burger. De afgelopen tien jaar heeft de Nederlandse overheid vele nota's, programma's en rapporten gepubliceerd op het gebied van de openbaarheid van overheidsinformatie op het internet. Dit onderzoek, beleid en deze adviezen zijn erop gericht de beschikbaarheid van overheidsinformatie op het internet te vergroten, zodat inzichtelijk wordt voor de burger wat de overheid met hen voorheeft. Ondanks deze beleidsvoornemens en het stimuleren en ondersteunen van gemeenten door de stichting ICTU/Advies Overheid.nl als onderdeel van BZK, blijken de resultaten bij gemeenten sterk uiteen te lopen.

In deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar verklaringen voor verschillen in openbaarheid van overheidsinformatie op gemeentewebsites. De probleemstelling luidt: in welke mate verschillen gemeenten in openbaarheid van overheidsinformatie op gemeentewebsites en welke verklaringen zijn er voor deze verschillen? Als werkdefinitie van ‘openbaarheid van overheidsinformatie' wordt in dit onderzoek gehanteerd: de door gemeenten actief openbaargemaakte beleids- en bestuurlijke overheidsinformatie op gemeentewebsites.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is kwalitatief explorerend, oftewel het hypothesevormende of theoretische deel. Het tweede deel is kwantitatief experimenteel van aard, oftewel het hypothesetoetsende of empirische deel . In het theoretische deel wordt op basis van literatuurstudie een aantal hypothesen geformuleerd die een verklaring kunnen bieden voor verschillen in openbaarheid van overheidsinformatie tussen gemeentewebsites. In het empirische deel worden de hypothesen door middel van kwantitatieve analyse getoetst op houdbaarheid. In totaal zijn zeven hypothesen geformuleerd. De zeven hypothesen zijn:

1. De bevolkingsomvang in een gemeente heeft een positieve significante relatie met de mate van openbaarheid van beleids- en bestuurlijke informatie op gemeentewebsites;
2. Het opleidingsniveau van de inwoners in een gemeente heeft een positieve significante relatie met de mate van openbaarheid van beleids- en bestuurlijke informatie op gemeentewebsites;
3. De opkomst bij verkiezingen in een gemeente heeft een negatieve significante relatie met de mate van openbaarheid van beleids- en bestuurlijke informatie op gemeentewebsites;
4. Het sociaal kapitaal in een gemeente heeft een positieve significante relatie met de mate van openbaarheid van beleids- en bestuurlijke informatie op gemeentewebsites;
5. De politieke signatuur van een gemeenteraad vertoont een significante relatie met de mate van openbaarheid van beleids- en bestuurlijke informatie op gemeentewebsites;
6. Het ICT-budget in een gemeente heeft een positieve significante relatie met de mate van openbaarheid van beleids- en bestuurlijke informatie op gemeentewebsites;
7. De politieke partij waar een wethouder met ICT in de portefeuille aan verbonden is, heeft een significante relatie met de mate van openbaarheid van beleids- en bestuurlijke informatie op gemeentewebsites.


Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de verschillen in de mate van openbaarheid van beleids- en bestuurlijke informatie op gemeentewebsites samenhangt met de bevolkingsomvang van een gemeente. Gemeenten met een kleinere bevolkingsomvang lijken minder een prikkel te ervaren en minder middelen ter beschikking te hebben om beleids- en bestuurlijke informatie op gemeentewebsites openbaar te maken. De andere vier variabelen vertonen geen enkele relatie met de mate van openbaarheid van beleids- en bestuurlijke informatie op gemeentewebsites.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek