Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Inventarisatie van het onderwijs in elementaire eerste hulpverlening aan de medische faculteiten in Nederland

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek was een inventarisatie maken van het EHBO onderwijs aan de medische faculteiten in Nederland en bepalen of de inhoud hiervan voldoet aan de richtlijnen die gesteld zijn in het Raamplan van de artsopleiding. Een tweede doelstelling was het uitvoeren van een landelijke inventarisatie naar de mening van de studenten hierover en bepalen wat het niveau is waarop zij eerste hulpvaardigheden bezitten.

Methode
De EHBO onderwijsverantwoordelijken van alle medische faculteiten in Nederland werden geïnterviewd over praktische vormgeving, inhoud en mening over het EHBO onderwijs. De inhoud werd verdeeld in vaardigheden en ziektebeelden conform het Raamplan. Studenten Geneeskunde in Nederland werden geënquêteerd middels een online enquête. Hierin werd gevraagd naar tevredenheid over het EHBO onderwijs en niveau waarop men verschillende eerste hulpvaardigheden beheerst.

Resultaten
Zeven van de acht universiteiten besteden aandacht in het curriculum aan EHBO onderwijs. De onderwijsverantwoordelijken gaven aan tevreden te zijn over het onderwijs en noemden geen grote belemmeringen voor de uitvoering. Gemiddeld werd echter voor slechts 69% van de vaardigheden het niveau van het Raamplan gehaald, en voor 38% van de ziektebeelden. Voor de vaardigheden haalde het VUmc het hoogste percentage, voor de ziektebeelden het Erasmus MC. Gemiddeld haalde 65% van de studenten het niveau van het Raamplan wat betreft de vaardigheden, en 33% wat betreft de ziektebeelden. Studenten van het Erasmus MC haalden het hoogste gemiddelde niveau voor de vaardigheden, studenten van het UMCN voor de ziektebeelden. Gemiddeld gaf 51% van de studenten aan tevreden te zijn over het EHBO onderwijs. Het minst tevreden is men over de hoeveelheid onderwijs. Over het algemeen waren UMCN studenten het meest tevreden.

Conclusie
Het onderwijs in de artsopleiding in Nederland en het niveau van de studenten voldoet onvoldoende aan de richtlijnen zoals gesteld in het Raamplan. Slechts de helft van de studenten is tevreden over het onderwijs in eerste hulp. Het belangrijkste verbeterpunt wat werd aangedragen is het invoeren van jaarlijkse herhalingslessen.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek