Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Consumentenonderzoek: Winkelen, nu en in de toekomst


In het kader van de cursus Consumentengedrag hebben we gepoogd onderzoek te verrichten naar de winkelgewoonten van Belgen, meer bepaald naar hun keuze tussen verschillende categorieën merken. Om hiertoe te komen dienden we een groep mensen te onderzoeken die een representatieve steekproef vormen van de Belgische populatie.
Dit kwantitatief onderzoek werd verricht door gebruik te maken van een enquête en deze vervolgens te laten afleggen door een aantal willekeurig gekozen personen. Alvorens de vragenlijst van de enquête te kunnen samenstellen, oordeelden we dat het nodig was een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Dit vergemakkelijkte het samenstellen van de enquête en kon ons een beter inzicht geven in de waarden van de populatie. Als dusdanig zorgden we ervoor dat geen onbelangrijke zaken uit de enquête zouden worden weggelaten.
In deel 1 hebben we het onderwerp van ons onderzoek afgebakend. We vervolgen met de theoretische achtergrond die we gebruikten om tot een degelijke analyse te komen. Daarna wordt het onderzoek toegelicht. Dit omvat de wijze waarop we tewerk zijn gegaan, gevolgd door de analyses daarop, conclusies en kritiek op ons onderzoek. Deel 4 houdt het verband in tussen de winkelgewoonten die we onderzocht hebben en het winkelgedrag dat in studies gevonden werd. We leggen ons nadien toe op de voorspellingen voor de toekomst en komen in deel 6 tot een algemeen besluit. Uiteindelijk is er nog een appendix te vinden in deel 7.


Bestand Downloaden



Studiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek